Käyttöehdot

Movet Laboratoriopalvelun käyttöehdot

1. Yleistä palvelun käyttämisestä

Tervetuloa Movet Laboratoriopalveluun (jäljempänä ”Palvelu”). Käyttäjää kehotetaan tutustumaan näihin käyttöehtoihin (jäljempänä ”Ehdot”) huolellisesti ennen Palvelun käyttämistä.

Nämä Ehdot soveltuvat kaikkiin käyttäjän toimiin Palvelussa riippumatta siitä, millä päätelaitteella Palvelua käytetään. Käyttäjän on sallittua käyttää Palvelua ainoastaan kulloinkin voimassa olevien Ehtojen ja soveltuvan lainsäädännön sekä hyvän tavan mukaisesti. Palvelu sisältää osioita tai toimintoja jotka edellyttävät rekisteröitymistä (lähetteen teko).

Palvelun käyttäminen on osoitus siitä, että käyttäjä hyväksyy kulloinkin voimassa olevat Ehdot ja sitoutuu noudattamaan.

Ehdot muodostavat sopimuksen käyttäjän ja Movetin välillä, ja määrittelevät käyttäjän ja Movetin Palvelua koskevat oikeudet ja velvollisuudet.

2. Palveluntarjoaja

Movet, IDEXX Laboratories Oy (y-tunnus: 2432051-9).)
Bioteknia 1, Neulaniementie 2
70210 Kuopio
Puhelin: 050 502 0770

3. Henkilötietojen käsittely

Movet käsittelee Palvelun välityksellä saatavia, käyttäjää koskevia henkilötietoja kulloinkin voimassa olevan henkilötietolainsäädännön sallimalla ja velvoittamalla tavalla. Movetin tietosuojaselosteessa kuvataan henkilötietojen käsittely.

4. Evästeet

Palvelun nettisivuilla (www.movet.fi) voidaan evästeiden (”cookies”) avulla kerätä käyttäjän päätelaitteeseen tai sivuston käyttämiseen liittyviä tietoja. Evästeiden käyttö on kuvattu tarkemmin tietosuojaselosteessa.

5. Palvelun käyttäminen

5.1 Palvelun käyttämistä koskevat oikeudet ja rajoitukset

Movet myöntää käyttäjälle näissä Ehdoissa määritellyn rajoitetun, peruutettavissa olevan oikeuden käyttää Palvelua ja sen sisältöä ainoastaan näiden Ehtojen ja Palvelussa mahdollisesti erikseen annettavien ehtojen ja ohjeiden mukaisesti.

Käyttäjällä on oikeus ottaa Palvelun sisältämistä tutkimustuloksista tulosteita tai kopioita ja toimittaa tiedostoja tai tulosteita kolmansille osapuolille. Käyttäjä ei saa tehdä tiedostoihin tai tulosteisiin muutoksia, eikä niitä saa yhdistellä, väärentää tunnistetietoja tai käsitellä tavalla, jolla pyritään peittämään Palvelun kautta välitetyn sisällön alkuperä. Käyttäjä ei saa käyttää Palvelua esiintyen Movetin edustajana.

Käyttäjällä on oikeus perua tekemänsä lähete niin kauan kuin lähetteen tila Palvelussa on “Uusi”. Kun Movet on ottanut lähetteen käsittelyyn, lähetteen tila on “Kesken”. Käyttäjä voi pyytää Movetia perumaan lähetteen, mutta Movetilla on oikeus laskuttaa jo tehdyt analyysit. Käyttäjä näkee lähetteen tilan ollessaan kirjautuneena Palveluun. 

Movetilla on oikeus ottaa yhteyttä asiakkaaseen sähköpostitse tai puhelimitse kun asia koskee Käyttäjän lähettämiä näytteitä, puuttuvia lähetteitä, puuttuvia tietoja tai muuta nimenomaisesti häntä tai hänen yritystään koskevaa asiaa, joka on olennainen Palvelun käytön kannalta.

Movetilla on oikeus kirjata käyttäjän paperisena toimittama lähete Palveluun ja tarvittaessa rekisteröidä uusi asiakas paperilähetteen tietojen perusteella, jos asiakasta ei vielä löydy Palvelun rekisteristä.

Movetilla on oikeus poistaa käyttäjän Palveluun tekemiä lähetteitä mikäli näyte ei ole saapunut Palveluntarjoajan kohtuulliseksi määrittelemässä ajassa lähetteen teon jälkeen.

Movetilla on oikeus määritellä käyttäjän lähettämä näyte analyysikelvottomaksi ja kieltäytyä näytteen analysoinnista mikäli näytteen laatu ei vastaa Movetin kyseiselle tutkimukselle asettamia vaatimuksia. Mikäli yhdessä käyttäjän kanssa sovitaan että näyte analysoidaan, vaikka Movet ei analysointia näytteen laadun epävarmuuden takia suosittele, Movetilla on oikeus lisätä tulosraporttiin kommentti jossa viitataan asiakkaan ottamaan vastuuseen näytteen laadusta.

Palveluun kirjautumalla käyttäjällä on mahdollisuus valita laskun maksaja lähetekohtaisesti. Mikäli Movet laskuttaa laboratoriotutkimuksista suoraan omistajaa tai kolmatta osapuolta, on käyttäjä vastuussa siitä, että maksajalle on ilmoitettu laskutuksesta. Mikäli omistajan sähköpostiosoite on annettu, lähetetään lasku sähköpostilla. Tutkimukset veloitetaan kuluttajahinnaston mukaisilla hinnoilla ja laskun loppusummaan lisätään 5 e (sis. alv) toimistokuluja.

Kun Movet laskuttaa suoraan omistajaa tai kolmatta osapuolta, lähetteellä täytyy olla asiakkaan y-tunnus/henkilötunnus sekä oikeaksi varmistetut, ajantasaiset täydelliset osoitetiedot (nimi, katuosoite, postinumero ja postitoimipaikka). Mikäli asiakas ei ilmoita maksajan y-tunnusta/henkilötunnusta, Movetilla on oikeus laskuttaa käyttäjää. 

Movetilla on oikeus lähettää tulokset kaikkiin lähetteellä oleviin sähköpostiosoitteisiin. Käyttäjä on vastuussa sähköpostiosoitteiden oikeellisuudesta.

Movetilla on oikeus vaatia käyttäjää maksamaan lasku perustellusta syystä ennen tutkimusten analysointia.

5.2 Palvelun muutokset

Movetilla  on oikeus muokata tai muuttaa Palvelua tai sen sisältöä ilman ennakkoilmoitusta tai korvausvelvollisuutta. Movetilla on siten  myös oikeus mm. muuttaa tai muokata Palvelussa kuvattuja tuotteita tai hintoja, lisätä ja poistaa osia Palvelusta. Jos käyttäjä on toiminut näiden Ehtojen tai ohjeiden taikka lakien tai hyvien tapojen vastaisesti, Movetilla on oikeus estää käyttäjän pääsy Palveluun ja kieltää Palvelun käyttäminen jatkossa.

5.3 Rekisteröityminen

Edellä kuvatun käyttöoikeuden saaminen Palvelussa edellyttää käyttäjän rekisteröitymistä. 

Rekisteröityessään Palvelun käyttäjäksi käyttäjän tulee antaa itsestään tai yrityksestään oikeat pyydetyt tiedot. Väärien tietojen antaminen on kielletty, ja se saattaa johtaa seuraamuksiin.

Rekisteröityessään käyttäjä antaa sähköpostiosoitteen joka toimii käyttäjätunnuksena Palvelussa ja saa Movetilta sähköpostitse salasanan. Käyttäjä on vastuussa salasanan huolellisesta säilyttämisestä ja salassapidosta ja vastaa kaikesta käyttäjätunnuksillaan tapahtuvasta toiminnasta Palvelussa. Käyttäjän tulee olla välittömästi yhteydessä Movetiin, mikäli  käyttäjä havaitsee tai epäilee, että hänen tunnuksensa ovat joutuneet vääriin käsiin. Movetilla on oikeus jäädyttää tai sulkea käyttäjän tunnukset.

Käyttäjä on vastuussa että hänen omat tietonsa ovat ajantasalla Palvelussa. Käyttäjä pystyy itse muokkaamaan omia osoitetietojaan, laskutustietojaan, laskutustapaa jne. tai vaihtoehtoisesti pyytää Movetia muuttamaan tietojaan.

Movetilla on oikeus rekisteröidä käyttäjä hänen lähettämän paperilähetteen tietojen perusteella. Käsinkirjoitetut paperilähetteet tulee olla täytetty ymmärrettävästi selkeällä käsialalla.

6. Palvelun sisältämät linkit ulkopuolisille sivustoille ja ulkoiset linkit Palveluun

Movetin nettisivut (www.movet.fi) voivat sisältää linkkejä verkkosivustoille, jotka ovat kolmansien osapuolien omistamia ja ylläpitämiä. Linkitetyt sivustot eivät ole Movetin hallinnassa eikä Movet valvo tai tarkista linkitettyjen sivustojen sisältöä. Näin ollen Movet ei vastaa linkitettyjen sivustojen sisällöstä, oikeellisuudesta, luotettavuudesta tai tietoturvasta.

Ulkopuolisille sivustoille johtavien linkkien käyttäminen siirtää käyttäjän pois Movetin sivustolta, ja käyttäjä käyttää linkitettyjä sivustoja omalla vastuullaan. 

Ulkoisen linkin tähän Palveluun tulee avautua itsenäiseen selainikkunaan eikä linkittävän sivuston omaan kehykseen. Linkin ulkoasu, sijoittelu ja muut ominaisuudet eivät saa vaikuttaa haitallisesti Movetin maineeseen tai luoda virheellistä vaikutelmaa siitä, että linkittävä taho tai sen palvelut tai tuotteet liittyisivät Movetin toimintaan tai olisivat sen sponsoroimia. 

Palvelun tai nettisivujen sisältämät linkit ulkopuolisille sivustoille ja ulkopuoliset linkit Palveluun tai nettisivuille eivät osoita mitään Movetin ja linkittävän tai linkitetyn kolmannen tahon välisestä suhteesta.

7. Immateriaalioikeudet

Palvelu, nettisivut ja niiden sisältö, kuten tekstit, kuvat, tuotetiedot ja tunnukset ovat Movetin tai sen yhteistyökumppaneiden omaisuutta, joka on suojattu tekijänoikeuslaeilla ja kansainvälisillä tekijänoikeussopimuksilla, sekä muulla immateriaalioikeuslainsäädännöllä ja -rekisteröinneillä.

Kaikki Palveluun, nettisivuihin ja niiden sisältöihin liittyvät immateriaalioikeudet (kuten tekijänoikeudet, rekisteröidyt ja rekisteröimättömät tavaramerkki- ja mallioikeudet, domain-nimet, tietokantaoikeudet sekä liikesalaisuudet) ja niiden käytöstä seuraava goodwill-arvo kuuluvat Movetille tai sen yhteistyökumppaneille. Movet ei myönnä käyttäjälle mitään suoria tai epäsuoria oikeuksia mihinkään immateriaalioikeuksiin.

8. Vastuunrajoitukset

Movet pyrkii pitämään Palvelun käytettävissä jatkuvasti ja ilman häiriöitä. Movet ei kuitenkaan takaa, että Palvelu on käyttäjän käytettävissä keskeytyksettömästi, oikea-aikaisesti tai virheettömästi. Palvelu sisältöineen tarjotaan käyttäjälle ”sellaisena kuin se on”. 

Näytteet, tutkimuspyynnöt ja tulokset liitetään potilaan tietoihin lähettäjän antamien tietojen perusteella. Movet ei vastaa käyttäjän Palvelun välityksellä lähettämistä taikka lähettämättä tai vastaanottamatta jääneistä tiedoista tai sisällöstä.

Palvelu ei välttämättä ole saatavilla kaikissa maissa ja se voi olla saatavilla vain tietyillä kielillä. Palvelu, sen toiminta tai jotkut ominaisuudet voivat olla riippuvaisia käytettävien laitteiden yhteensopivuudesta, verkkoyhteyksistä, ja sisällön formaateista.

Movetin vastuu kaikissa tapauksissa rajoittuu tutkimusten uudelleen analysointiin, joko samasta tai uudesta näytteestä. Mikäli uuden näytteen toimittaminen ei ole kohtuudella mahdollista, voidaan tutkimukset tapauskohtaisesti jättää veloittamatta. Kaikissa tapauksissa Movetin vastuu rajoittuu aina korkeintaan pyydettyjen tutkimusten hintaan.

9. Ehtojen muutokset ja ilmoitukset

Movet pidättää oikeuden muuttaa näitä Ehtoja harkintansa mukaan ilmoittamalla siitä käyttäjälle nettisivuilla ja Palvelussa. Ehtojen muutokset tulevat voimaan, kun niistä on ilmoitettu. Palvelun käyttämistä ilmoitushetken jälkeen pidetään ilmoituksena siitä, että käyttäjä hyväksyy Ehtoihin tehdyt muutokset.

Ilmoitukset katsotaan vastaanotetuiksi seitsemän (7) päivän kuluttua siitä, kun Movet on ne lähettänyt tai laittanut esille. Palvelun käytön jatkaminen tarkoittaa, että käyttäjän katsotaan vastaanottaneen kaikki ilmoitukset ilmoitustavasta huolimatta.

Movet voi sisällyttää Palveluun ilmoituksia. Movet voi myös lähettää käyttäjälle Palvelua koskevia ilmoituksia käyttäjän ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen tai puhelinnumeroon. Käyttäjällä on oikeus kieltää yhteystietojensa käytön tiedotustarkoitukseen. 

10. Sovellettava lainsäädäntö ja riitojen ratkaisu

Palvelun käyttämiseen ja näihin Ehtoihin sovelletaan Suomen lakia, lukuun ottamatta sen lainvalintasäännöksiä.

Osapuolet pyrkivät ratkaisemaan erimielisyydet ensisijaisesti neuvotteluteitse. Mikäli sovintoratkaisuun ei päästä, Tästä sopimuksesta aiheutuvat riidat ratkaistaan lopullisesti välimiesmenettelyssä Keskuskauppakamarin välimiesmenettelysääntöjen mukaisesti.

Kuluttajakäyttäjä voi viedä erimielisyyden myös kotipaikkansa mukaan määräytyvän toimivaltaisen käräjäoikeuden tai kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi.

Päivitetty 1.9.2023